Algemene voorwaarden Clubdoel

1. Algemeen

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw lidmaatschap van Clubdoel, inclusief maar niet beperkt tot het onderzoekspanel van Clubdoel.nl, maar tevens tot alle, aan Clubdoel, gekoppelde databases.

2. Gebruik van de site

Op de toegang tot, en het gebruik van, de website van Clubdoel (elk hierna te noemen een “Website” en gezamenlijk de “Websites”) zijn deze Voorwaarden van toepassing zijn en de toegang en het gebruik zijn beperkt tot uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Gebruik van een Website of de Websites dat in strijd is met deze Voorwaarden is strikt verboden. Deelname aan enquêtes is altijd optioneel en vrijwillig. U mag uw panellidmaatschap te allen tijde opzeggen (zie artikel 7 van deze Voorwaarden). Panellidmaatschap en/of deelname aan een enquête/enquêtes die door Clubdoel binnen Nederland worden aangeboden, verstrekt, gehouden of beheerd, is open voor personen van zes (6) jaar of ouder. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen samen met een ouder worden betrokken in een onderzoek dat maximaal 10 minuten duurt. De ouder geeft toestemming voor deelname en vult de vragenlijst in samenspraak met het kind in. Kinderen onder de 6 worden niet betrokken in onze onderzoeken. Clubdoel behoudt zich het recht voor het aanbieden of verstrekken van een panellidmaatschap of andere diensten aan iedereen en te allen tijde naar eigen beoordeling te weigeren.

3. Applicatie en wachtwoorden

U kunt zich als bezoeker toegang tot een Website verschaffen en een dergelijke toegang vereist niet dat u persoonsgegevens (hierna te noemen “Persoonsgegevens”) verstrekt. Voor toegang tot bepaalde voordelen en diensten die door of via Clubdoel worden geboden, inclusief maar niet beperkt tot toegang tot enquêtes, dient u zich te registreren op de desbetreffende Website en, in verband met een dergelijke registratie, bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken. Als voorwaarde voor het lidmaatschap dient u alle door Clubdoel verlangde informatie naar waarheid te verstrekken en is het streng verboden aliassen of andere methoden van maskeren of verbergen van uw ware identiteit te gebruiken. Indien u informatie aan Clubdoel of een agent of vertegenwoordiger van Clubdoel verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of indien Clubdoel of een van de agenten van Clubdoel op redelijke gronden vermoedt dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, behoudt Clubdoel zich het recht om uw lidmaatschap te beëindigen en u uit te sluiten van huidige en toekomstige toegang tot, of gebruik van de Websites, inclusief de onmiddellijke verbeurte van alle beloningen of prijzen die u voorafgaand aan een dergelijke beëindiging zijn toegekomen. Clubdoel (a) geeft u hetzij een gebruikersnaam en wachtwoord, (b) hetzij staat u toe uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord en bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gebruik of ongeautoriseerde gebruik van uw account. In het geval dat u uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord aanmaakt, adviseert Clubdoel met klem tegen het gebruik van uw sociaalfiscaal nummer, uw bankrekeningnummer of andere identificatie of rekeningnummer als gebruikersnaam of wachtwoord.

4. Ongeautoriseerd gebruik

Het is verboden spiders, robots of andere geautomatiseerde technieken voor het zoeken van gegevens te gebruiken om content die op een Website beschikbaar is te catalogiseren, te downloaden, op te slaan of anderszins te reproduceren of te distribueren of de resultaten van een panel, verkiezing, enquête of prijstrekking op de Website te manipuleren. Het is verboden actie te ondernemen of zich te bemoeien met een Website of het gebruik van een andere persoon van een Website, inclusief maar niet beperkt tot het overladen van, ongeautoriseerde toegang krijgen tot, mail-bombing van of laten crashen van een Website. Het is verboden ongevraagde e-mailberichten te verzenden, inclusief promotiemateriaal en/of reclame van producten of diensten, via een Website of uw ware identiteit in een e-mailbericht of postzending te vervalsen of te maskeren. Het is verboden delen van Websites binnen een andere website aan te passen of het uiterlijk van een Website te veranderen. Het is verboden koppelingen van een andere website naar een pagina van een Website te maken zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van Clubdoel en in geen geval mogen koppelingen naar andere pagina’s dan de startpagina tot stand worden gebracht. Het is verboden dreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, schandaliserend of opruiend materiaal of ander materiaal te plaatsen of te verzenden dat overtreding van een wet inhoudt. Het is verboden bewust of opzettelijk vervalste gegevens te overleggen en andere frauduleuze handelingen te plegen in verband met het gebruik van het panel- of enquêtesysteem. Het is verboden een persoon aan te moedigen, te coachen en/of te adviseren, inclusief maar niet beperkt tot Clubdoel-medewerkers, om handelingen die onder deze Voorwaarden zijn verboden te plegen. U erkent en gaat ermee akkoord dat Clubdoel volledige medewerking verleent aan wetshandhavingsinstanties of een gerechtelijk bevel binnen de beperkingen van alle van toepassing zijnde wetten, die van Clubdoel verlangen of Clubdoel opdragen de identiteit te onthullen van eenieder die dergelijke informatie of materialen in strijd met deze Voorwaarden op een Website of de Websites plaatst.

5. Intellectueel eigendom

Alle pagina’s en content binnen een Website en alle gerelateerde enquêtes, inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische afbeeldingen, audio, video, foto’s, enquêtes of andere materialen zijn het intellectueel eigendom van, of zijn voor gebruik geautoriseerd door, Clubdoel en/of de cliënten, licentiegevers, zakelijke partners en/of aanverwante ondernemingen van Clubdoel, inclusief alle handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, patenten en handelsgeheimen die daarin zijn opgenomen. Het is uitdrukkelijk verboden de op de Website beschikbare content op enigerlei wijze aan te passen, te kopiëren, te reproduceren, er afgeleiden van te maken, te herpubliceren, te tonen, te uploaden, te plaatsen, te verzenden of te distribueren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring vooraf van Clubdoel, die ter beoordeling van Clubdoel en/of de cliënten, licentiegevers, zakelijke partners en/of aanverwante ondernemingen van Clubdoel kan worden verleend of geweigerd.

6. Prijstrekkingen, promoties en betaling

Van tijd tot tijd kan Clubdoel puntentoekenningsprogramma’s en/of wervingsincentives aanbieden of uitvoeren in verband met panels en/of enquêtes of onderzoek van Clubdoel. De regels voor puntentoekenningsprogramma’s en/of wervingsincentives worden, indien deze worden aangeboden, aangeboden aan deelnemers aan Clubdoel in de e-mailuitnodigingen, webonderscheppingen of andere wijzen of methoden van uitnodiging of werving waarbij deelnemers aan Clubdoel worden uitgenodigd of geworven voor deelname aan bepaalde onderzoeken of enquêtes. Clubdoel kan derden inschakelen voor het beheren van een puntentoekenningsprogramma en/of wervingsincentives in verband met bepaalde onderzoeken of enquêtes. In het geval dat Clubdoel dergelijke derden inschakelt, zijn op het puntentoekenningsprogramma’s en/of de wervingsincentives behalve deze Voorwaarden de regels die door dergelijke derden worden gesteld van toepassing. Clubdoel raadt met klem aan dat u zich van alle van toepassing zijnde regels op de hoogte stelt. In het geval dat deze Voorwaarden strijdig zijn met de regels die gelden voor puntentoekenningsprogramma’s en/of de wervingsincentives, prevaleren deze Voorwaarden. Voor het doel van deze Voorwaarden, wordt onder de term “Actief” verstaan dat u minimaal eens in de zes (6) maanden deelneemt aan een enquête of onderzoek. Clubdoel behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving van Clubdoel uw account te deactiveren, indien (a) uw account niet Actief blijft, (b) Clubdoel een kennisgeving van weigering of leveringsfout ontvangt met betrekking tot door Clubdoel naar uw e-mailaccount verzonden e-mailcommunicatie of (c) indien Clubdoel drie (3) keer de melding “Postvak vol” ontvangt met betrekking tot door Clubdoel naar uw e-mailaccount verzonden e-mailcommunicatie. In het geval dat Clubdoel uw account om de voornoemde redenen deactiveert, bewaart Clubdoel gedurende een periode van negentig (90) dagen volgend na de deactivering alle onafgeloste punten die zijn toegekend voordat Clubdoel uw account deactiveerde, waarna u wordt geacht dergelijke toekenningspunten te hebben verbeurd en zal Clubdoel onmiddellijk uw toegang tot dergelijke toekenningspunten en uw mogelijkheid dergelijke toekenningspunten af te lossen beëindigen. In het geval dat u vrijwillig uw account beëindigt ingevolge artikel 7 van deze Voorwaarden, wordt u geacht uw rechten in en op alle onafgeloste punten die voorafgaand aan uw vrijwillige beëindiging zijn toegekend te hebben verbeurd en zal Clubdoel onmiddellijk uw toegang tot dergelijke toekenningspunten en uw mogelijkheid dergelijke toekenningspunten af te lossen beëindigen. In het geval dat u Clubdoel uw account beëindigt ingevolge artikel 17 van deze Voorwaarden, wordt u geacht uw rechten in en op alle onafgeloste punten die voorafgaand aan uw vrijwillige beëindiging zijn toegekend te hebben verbeurd en zal Clubdoel onmiddellijk uw toegang tot dergelijke toekenningspunten en uw mogelijkheid dergelijke toekenningspunten af te lossen beëindigen. De voornoemde rechten en/of remedies zijn een toevoeging op andere rechten en/of remedies die Clubdoel ter beschikking staan, hetzij bij wet hetzij op basis van billijkheid. De enige voorwaarde voor uitbetaling is dat er minimaal €100,- via enquêtes dient te worden verzameld voordat tot uitbetaling wordt overgegaan.

7. Profielupdates; beëindiging van panellidmaatschap

Voor het doel van deze Voorwaarden is de term “Persoonsgegevens” inclusief maar niet beperkt tot de voor- en achternaam, het woonadres, het e-mailadres, het telefoonnummer, de leeftijd, het geslacht en de geboortedatum van een persoon. U gaat ermee akkoord Clubdoel onmiddellijk in kennis te stellen van veranderingen in uw Persoonsgegevens en andere informatie die u aan Clubdoel levert of verstrekt door dergelijke Persoonsgegevens bij te werken en alle andere informatie zoals in deze Voorwaarden beschreven. Als u uw Persoonsgegevens moet bijwerken of corrigeren, kunt u dit doen door op de desbetreffende Website het gedeelte voor leden te bezoeken. In het geval dat u vrijwillig uw lidmaatschap bij Clubdoel wenst te beëindigen, kunt u uw lidmaatschap beëindigen door de instructies te volgen voor het ongedaan maken van uw abonnement die zijn opgenomen in de van toepassing zijnde Website of in uw respectieve lidmaatschapsaccount(s). U kunt uw lidmaatschap van Clubdoel ook beëindigen door rechtstreeks een e-mail te zenden aan het serviceteam voor lidmaatschap voor Clubdoel. Clubdoel zal al het redelijke doen om elk verzoek dat Clubdoel per e-mail bereikt binnen een redelijk tijdsbestek te lezen en te beantwoorden. Na beëindiging wordt uw lidmaatschapsaccount beëindigd en wordt u verwijderd uit alle verdere lijsten voor communicatie en contact. Wij verzoeken u rekening te houden met enkele dagen voor de volledige verwijdering van uw informatie uit de lijsten voor communicatie en contact van Clubdoel. Gedurende die tijd is het mogelijk dat u communicatie ontvangt die voorafgaand aan uw beëindiging is aangemaakt of samengesteld. Clubdoel biedt hiervoor zijn excuses aan. Clubdoel bewaart uw Persoonsgegevens voor onbepaalde tijd in de databases van Clubdoel, maar Clubdoel zal dergelijke Persoonsgegevens conform het privacybeleid van haar onderneming beschermen.

8. Beëindigingbeleid

Door lid te worden, gaat u ermee akkoord e-mailberichten te ontvangen waarin u wordt uitgenodigd deel te nemen aan enquêtes die volgens Clubdoel kunnen aansluiten op uw ervaringen en achtergrond. Deelname aan enquêtes is geheel vrijwillig. Van tijd tot tijd verstuurt Clubdoel nieuwsbrieven per e-mail om u te informeren over nieuwe functies of prijsvragen die op de desbetreffende Website staan. U kunt er te allen tijde voor kiezen geen verdere communicatie meer te willen ontvangen door (a) de procedures te volgen voor het ongedaan maken van uw abonnement die zijn opgenomen in de van toepassing zijnde Website voor uw panellidmaatschap of in de uitnodiging per e-mail voor enquêtes, webonderscheppingen of andere manieren of methoden van uitnodiging of werving waarbij deelnemers aan Clubdoel worden uitgenodigd of geworven voor deelname aan bepaalde onderzoeken of enquêtes of (c) door rechtstreeks contact op te nemen met Clubdoel. Wij verzoeken u rekening te houden met enkele dagen voor de volledige verwijdering van uw informatie uit de lijsten voor communicatie en contact van Clubdoel. Gedurende die tijd is het mogelijk dat u communicatie ontvangt die voorafgaand aan het ongedaan maken van het ontvangen van communicatie is aangemaakt of samengesteld. Clubdoel biedt hiervoor zijn excuses aan.

9. Informatie van Derden

Een Website kan (i) koppelingen bevatten naar websites die door derden worden onderhouden (hierna te noemen “Websites van Derden”) en/of (ii) informatie bevatten over producten en/of diensten die door derden worden aangeboden (hierna te noemen “Informatie van Derden”). Het inbegrip van koppelingen naar Websites van Derden en/of Informatie van Derden strekt er niet toe dat Clubdoel zonder meer achter de Websites van Derden of de Informatie van Derden staat. Clubdoel verifieert de bedrijfs- en/of privacypraktijken van derden niet onafhankelijk met betrekking tot Websites van Derden en/of Informatie van Derden en zal dit niet doen. Clubdoel raadt aan dat u de Websites van Derden en/of Informatie van Derden onafhankelijk onderzoekt en dat u alle van toepassing zijnde voorwaarden en het privacybeleid zorgvuldig doorneemt. Alle door derden in verband met een Website verstekte of geleverde informatie is uitsluitend bestemd voor informatief gebruik en geeft niet de opvattingen of standpunten weer van Clubdoel en/of de medewerkers en/of agenten van Clubdoel.

10. Communicatie met Clubdoel

Informatie, communicatie of materialen die u per e-mail of anderszins aan Clubdoel voorlegt of toezendt, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, panelantwoorden, suggesties of vergelijkbare informatie of materiaal, wordt en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet in eigendom zijnde informatie, tenzij u dit specifiek hebt aangegeven hetzij onmiddellijk voorafgaand aan of gelijktijdig met de overlegging of verzending van dergelijke informatie, communicatie of materialen. Behalve voor zover de informatie, communicatie en/of materialen onder het Privacybeleid van Clubdoel vallen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat dergelijke informatie, communicatie en/of materialen aan Clubdoel worden voorgelegd of toegezonden op niet-vertrouwelijke basis en dat Clubdoel dergelijke informatie, communicatie en/of materialen voor allerlei doeleinden mag gebruiken. Voorts erkent u en gaat u ermee akkoord dat informatie, communicatie en/of materialen die u in openbare vorm bekendmaakt op of in verband met een Website het eigendom van Clubdoel wordt en door Clubdoel mag worden gebruikt voor allerlei doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, verzending, publicatie, uitzending en/of vermelding op websites. U erkent en gaat ermee akkoord dat Clubdoel vrijstaat alle ideeën, concepten, kennis, tools, methoden, procedures, technieken en/of vergelijkbare informatie en/of materialen die door u in verband met uw gebruik van een Website voor welk doeleinde dan ook aan Clubdoel worden voorgelegd, gecommuniceerd of verstrekt te gebruiken (of niet te gebruiken) zonder hiervoor vergoeding verschuldigd te zijn aan u en zonder kennisgeving aan u of toestemming van u.

11. Privacy

Clubdoel neemt de privacy van u en uw Persoonsgegevens zeer serieus. Voor nadere informatie over de wijze waarop Clubdoel Persoonsgegevens die door u of van u worden verkregen verzamelt, bijhoudt, gebruikt of bekendmaakt, wordt verwezen naar het Privacybeleid van Clubdoel.

12. Verklaring van afstand

De websites, inclusief alle informatie, content, materialen of diensten die beschikbaar zijn gemaakt op of toegankelijk zijn via de websites, worden niet geherconditioneerd aangeboden. In de hoogste mate waarin door de wet wordt voorzien, geeft Clubdoel geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook in verband met de content van de websites. Verder doet Clubdoel bij dezen afstand van alle uitdrukkelijk of geïmpliceerde garanties, inclusief maar niet beperkt tot naleving, verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doeleinde. Clubdoel garandeert niet dat de tools of functies die op de website voorkomen of de daarop voorkomende informatie, content of materiaal, ononderbroken of vrij van fouten zal/zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, dat de systemen of de servers die de websites ondersteunen en beschikbaar maken zullen worden gecorrigeerd of dat de systemen of de servers die de websites ondersteunen en beschikbaar maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

13. Wijzigingen

Alle informatie die op een Website wordt geplaatst, kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bovendien kunnen deze Voorwaarden zonder kennisgeving vooraf door Clubdoel worden gewijzigd. Alle wijzigingen in deze Voorwaarden worden op de Websites vermeld. Clubdoel raadt aan de Websites regelmatig op wijzigingen te controleren. Als u de website blijft gebruiken en zich toegang tot de Website blijft verschaffen nadat deze Voorwaarden zijn gewijzigd, stemt u in met deze Voorwaarden in hun gewijzigde versie.

14. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Clubdoel, de aanverwante bedrijven en dochtermaatschappijen van Clubdoel en alle desbetreffende divisies, leden, leidinggevenden, aandeelhouders, directeuren, functionarissen, medewerkers en/of agenten van Clubdoel te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen claims, eisen, aansprakelijkheid, verliezen en/of kosten en/of onkosten, inclusief de redelijke advocaatkosten en gerechtelijke kosten, voortkomend uit, resulterend uit, in verband met of veroorzaakt door, hetzij direct of indirect, (i) uw inbreuk op of overtreding van deze Voorwaarden en/of (ii) uw inbreuk of overtreding van toepassing zijnde internationale, nationale, federale, staats en/of lokale wetten, codes, regelingen, regels en/of vereisten.

15. Beperking van aansprakelijkheid

Behalve voor zover verboden door van toepassing zijnde wetten, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Clubdoel onder geen beding jegens u aansprakelijk of anderszins verantwoordelijk is voor indirecte, bijkomstige, bijzondere of gevolgschade en/of strafvergoeding boven de feitelijk geleden schade, voortkomende uit, resulterend uit, in verband met of veroorzaakt door, hetzij direct of indirect, (L) uw panellidmaatschap bij Clubdoel (jj) uw vertrouwen op of gebruik van door, op of via websites aangeboden informatiediensten en/of artikelen en/of (jjj) uw deelname aan door Clubdoel en/of medewerkers en/of agenten van Clubdoel aangeboden, verstrekte, gehouden of beheerde enquêtes de vraag of Clubdoel in kennis is gesteld van de mogelijkheid dat van het voornoemde sprake kan zijn.

16. Naleving van van toepassing zijnde wetten

U erkent en gaat ermee akkoord dat u alle van toepassing zijnde wetten, statuten, verordeningen en regelingen met betrekking tot uw gebruik van alle van toepassing zijnde Websites zult naleven.

17. Opschorting en beëindiging

Onverminderd andere beschikbare remedies, kan Clubdoel uw account zonder kennisgeving opschorten of beëindigen als u inbreuk pleegt op deze Voorwaarden, deze Voorwaarden overtreedt of anderszins deze Voorwaarden niet naleeft.

18. Kennisgevingen

Alle aan Clubdoel toe te zenden of te verstrekken kennisgevingen moeten correct worden geadresseerd aan het desbetreffende e-mailadres of zakelijke adres en moeten voldoende worden afgegeven, indien afgegeven: (i) per Federal Express, per expresse of een andere nationaal of internationaal erkende koerierservice voor eendagspost (in welk geval de kennisgeving één (1) dag na verzending van kracht wordt), (ii) per aangetekende post met vooraf gefrankeerde ontvangstbevestiging (in welk geval de kennisgeving zes (6) dagen na terpostbezorging bij het postbedrijf van kracht wordt), of (iii) per e-mail (in welke geval de kennisgeving één (1) dag na de datum waarop de e-mail wordt verzonden van kracht wordt, op voorwaarde dat de afzender geen foutbericht heeft ontvangen waarin wordt gemeld dat ontvangst van de e-mail is vertraagd, dat het e-mailadres ongeldig was of dat het e-mailbericht anderszins niet bij de bedoelde ontvanger terecht is gekomen). Clubdoel kan de vereiste kennisgevingen aan u doen toekomen (i) via het door u aan Clubdoel verstrekte e-mailadres (in welk geval de kennisgeving één (1) dag na de datum waarop de e-mail wordt verzonden van kracht wordt, op voorwaarde dat Clubdoel geen foutbericht heeft ontvangen waarin wordt gemeld dat ontvangst van de e-mail is vertraagd, dat het e-mailadres ongeldig was of dat het e-mailbericht anderszins niet bij de bedoelde ontvanger is terechtgekomen), of per aangetekende post met ontvangstbevestiging en vooraf gefrankeerd op het door u aan Clubdoel verstrekte adres (in welk geval de kennisgeving zes (6) dagen na terpostbezorging bij het postbedrijf van kracht wordt).

19. Deelbaarheid

Indien een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook door een bevoegde rechter onwettig of onafdwingbaar wordt verklaard, is die bepaling niet van kracht en heeft die geen invloed op de toepasselijkheid en/of interpretatie van deze Voorwaarden. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven volledig van kracht als waren de ongeldige en onafdwingbare bepaling geen deel van deze Voorwaarden.

20. Toepasselijk recht; geschillen

Op deze Voorwaarden zijn de wetten van de staat Nederland, van toepassing, zonder dat daarbij sprake mag zijn van met elkaar strijdige wetten.

21. Diverse voorwaarden

De koppen in deze Voorwaarden gelden slechts als referentie en hebben geen invloed op de interpretatie en/of toepassing van deze Voorwaarden. Het nalaten door Clubdoel een niet-naleving van deze Voorwaarden door u af te dwingen ontslaat u niet van een dergelijke niet-naleving en weerhoudt Clubdoel niet van het afdwingen van volgende niet-nalevingen van deze Voorwaarden door u. Deze Voorwaarden en beleid waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen of dat in deze Voorwaarden is opgenomen, behelzen de volledige overeenkomst en afspraken tussen Clubdoel en u met betrekking tot het onderwerp hiervan.

22. Vragen

Vragen met betrekking tot deze Voorwaarden dienen conform artikel 18 te worden gericht aan:
Administratie Clubdoel
onderzoek@clubdoel.nl

23. Overeenkomst

Door akkoord te gaan met deelname aan de onderzoeksservices van Clubdoel of door panellid van Clubdoel te worden, geeft u aan de voorwaarden van deze Voorwaarden te accepteren.